Regulamin przewozów

REGULAMIN PRZEWOZÓW

PRZY PRZEWOZIE OSÓB I BAGAŻU POJAZDAMI

MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP. Z O.O. W KROŚNIE


PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Pasażerowie korzystający z przejazdów autobusami oraz kierowca i personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Polecenia i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
 3. Kierowca autobusu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielenia, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu.
 4. Personel nadzoru ruchu w czasie pełnienia swojej funkcji winien nosić w widocznym  miejscu identyfikatory.
 5. Kierowca autobusu upoważniony jest do kontroli biletów.
 6. Pasażerowie w razie zastrzeżeń dotyczących jakości przewozu winni kierować skargi i zażalenia do Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego  w Krośnie przy ul.Fredry 1  tel. (13) 47-48-316.

§ 2

 1. Pasażer odpowiada wobec Przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia, z jego winy autobusu lub urządzeń, w które jest wyposażony.
 2. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian  kierunku jazdy pojazdów, spowodowanych przyczynami: natury techniczno-eksploatacyjnej, niezależnymi od zakładu, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.
 3. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi, posiadającemu bilet,  przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej lub  innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez  Przewoźnika.

 § 3

 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać tę rzecz kierowcy.
 2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia czy rzecz ta została, przez kierowcę autobusu, przekazana do dyspozytorni Przewoźnika

 PRZEWÓZ OSÓB

 § 4

 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu autobusu.
 2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie.
 3. Kierowca autobusu, po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest niezwłocznie dojechać do przystanku dla wsiadających celem umożliwienia - osobom oczekującym na przystanku - zajęcie miejsc w autobusie.

§ 5

 1. Wsiadanie odbywa się wszystkimi pomostami.
 2. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni, w czasie jazdy, trzymać się uchwytów lub poręczy.
 3. Pasażer zamierzający wysiadać na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest  wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.

§ 6

 1. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku” itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której   miejsce takie jest przeznaczone.
 2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy autobusu w sposób ograniczający jego pole widzenia, oraz zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.
 3. Kierowcy autobusu zabrania się, w czasie jazdy, prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

 § 7

 1. Po wejściu do autobusu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania: nabyć bilet u kierowcy, bądź skasować w kasowniku bilet zakupiony uprzednio w stacjonarnych punktach sprzedaży lub zarejestrować przejazd w kasowniku w przypadku posiadania Krośnieńskiej Karty Miejskiej będącej nośnikiem elektronicznego biletu bezpłatnego, miesięcznego, Elektronicznej Portmonetki.
 2. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet jednorazowy lub miesięczny przez cały czas jazdy.
 3. Pasażer korzystający z biletu ulgowego obowiązany jest posiadać dokument uprawniający do korzystania z ulgi.
 4. Podczas kontroli biletów pasażer jest obowiązany bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć bilet i dokument uprawniający do korzystania z ulgi.
 5. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
 6. Bilet zniszczony jest nieważny, nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako ważnym, uprawniającym do przejazdu. Bilet jednorazowy kasowany dwukrotnie jest nieważny.
 7. Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca.
 8. Brak biletu miesięcznego jest równoznaczny z jazdą bez ważnego biletu.
 9. Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd  w czasie  jazdy i przy wyjściu z pojazdu, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd według zwielokrotnionej taryfy.
 10. Pasażer, który korzysta z biletu miesięcznego, ulgi lub przejazdu bezpłatnego i nie okaże podczas kontroli biletu, dokumentu uprawniającego go do ulgi bądź przejazdu bezpłatnego, obowiązany jest do przedstawienia biletu lub stosownego dokumentu w okresie 7-ciu dni od daty kontroli i zapłacenie zwielokrotnionej opłaty wg odpowiedniej taryfy. W przypadku nie przedstawienia biletu bądź odpowiedniego dokumentu w wyżej wymienionym terminie obowiązuje opłata jak za przejazd bez ważnego biletu.

  § 8

Bilet, legitymacja szkolna lub inny dokument uprawniający do korzystania z przejazdu ulgowego, co do której istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kierowca autobusu lub pracownicy nadzoru ruchu zatrzymują za pokwitowaniem sporządzając  jednocześnie odpowiednią notatkę.

 § 9

Kierowca może odmówić przewozu osób:

 1. nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
 2. które, ze względu na chorobę albo z innych powodów, są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów.
 3. mogących zabrudzić innych pasażerów,
 4. wzbudzających odrazę swoim wyglądem zewnętrznym

 § 10

Zabronione jest:

 1. wsiadanie (wskakiwanie) do autobusu i wysiadanie /wyskakiwanie/ z niego w czasie jazdy.
 2. jazda na stopniach, zderzakach oraz innych zewnętrznych częściach autobusu,
 3. otwieranie drzwi autobusu podczas jazdy,
 4. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu,
 5. wsiadanie do autobusu po sygnale odjazdu,
 6. zanieczyszczanie lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
 7. wychylanie się z autobusu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
 8. spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze autobusu,
 9. granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie, w inny sposób, spokoju w autobusie,
 10. palenie tytoniu,
 11. zaśmiecanie autobusu,
 12. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub  obrażenia,
 13. wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

 § 11

Osoby, które pomimo odmowy przewozu, z przyczyn określonych w § 9 wsiadły do   autobusu lub nie przestrzegają przepisów § 10 i pomimo upomnienia nie stosują się do   wskazówek i żądań kierowcy autobusu lub nadzoru ruchu, obowiązane są opuścić autobus na wezwanie kierowcy lub nadzoru ruchu. Pasażerowi nie przysługuje w tych wypadkach   zwrot   równowartości biletu, natomiast pokrywa on koszt szkody wyrządzonej w autobusie.


 PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO

 § 12

Pasażerowie mogą przewozić w autobusach bagaż, jeżeli istnieje możliwość   takiego umieszczenia go w autobusie, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na  zniszczenie odzieży innych pasażerów, a także nie zasłaniał widoczności kierowcy   autobusu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp. Opłacie za przewóz nie podlegają:

 1. bagaże,
 2. ptaki i małe zwierzęta domowe trzymane na ręku oraz psy na smyczy,
 3. wózki inwalidzkie i dziecięce.

§ 13

 1. Osoby przewożące psy i koty winne okazać się aktualnym świadectwem ich szczepienia.
 2. Dozwolony jest przewóz nie nabitej broni palnej krótkiej myśliwskiej lub sportowej oraz amunicji. Przewożący ją podróżny powinien legitymować się zezwoleniem na posiadanie  przewożonej broni. Wymóg ten nie dotyczy osób uprawnionych do noszenia broni ze  względu na pełnioną funkcję.

  § 14

 1. Nadzór nad bagażem i zwierzętami, które pasażer przewozi w autobusie należy   do pasażera. Za bagaż i zwierzęta przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda   powstaje z jego winy.
 2. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.
 3. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

  § 15

W autobusie nie wolno przewozić:

 1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (np. ostrych narzędzi, jak piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.)
 2. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
 3. jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty wymienione w pkt.1 i 2 , których przewozić nie wolno, kierowca autobusu ma prawo - w obecności pasażera - sprawdzić właściwości przedmiotów zabranych do autobusu, z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego, będącego pod nadzorem żołnierzy lub pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce wojskowej albo funkcjonariusza Policji. W razie stwierdzenia zasadności podejrzenia, kierowca autobusu obowiązany jest odmówić przewozu tych przedmiotów.