Uprawnienia do ulg

 

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na całym obszarze działania MKS Sp. z o.o. w Krośnie:
1. Posłowie na Sejm i Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej
wymagany dokument: legitymacja wydana przez parlament
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi
wymagany dokument: książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego
3. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do "I" grupy inwalidzkiej
wymagany dokument: oświadczenie inwalidy - wskazanie przez osobę uprawnioną
 4. Dzieci w wieku do lat 4
wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka
5. Osoby niewidome i ociemniałe
wymagany dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: "04-O", "O", "§ 26 pkt 1 lit. h" lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
6. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych
wymagany dokument: legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
7. Osoby, które ukończyły 70 lat życia, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
wymagany dokument: dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania i wiek pasażera - Krośnieńska Karta Miejska
8. Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych
wymagany dokument: decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
9. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
wymagany dokument: decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

10. Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej: a) mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, b) kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, będący mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe

wymagany dokument: legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub legitymacja: "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska
 
Uprawnienia do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd na całym obszarze działania MKS Sp. z o.o. w Krośnie:
1. Kombatanci
wymagany dokument: zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
2. Studenci szkół wyższych (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich)
wymagany dokument: aktualna legitymacja studencka
3. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka
4. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie imiennych biletów miesięcznych
wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna

5. Renciści i emeryci, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe

wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska
 
Uprawnienia do korzystania z ulgi samorządowej w opłacie za przejazd na całym obszarze działania MKS Sp. z o.o. w Krośnie:
1. Funkcjonariusze: straży granicznej, celni, policji i żandarmerii podczas czynności służbowych  - na podstawie biletów jednorazowych
wymagany dokument: legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych
2. Przewodnicy lub opiekunowie osób niewidomych, ociemniałych i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  - na podstawie biletów jednorazowych

wymagany dokument: dokument osoby niewidomej stwierdzający niezdolność do pracy, inwalidztwo lub niepełnosprawność z powodu stanu narządów wzroku albo wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do "I" grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub mające ustalony znaczny stopień niepełnosprawności

wymagany dokument: wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

 

Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna* do przejazdów bezpłatnych na obszarze miasta Krosna:
1. Przewodniczący rad dzielnic oraz przewodniczący zarządów osiedli i dzielnic
Wymagany dokument: legitymacja służbowa  
2. Uczestnicy zajęć reintegracji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie
Wymagany dokument: zaświadczenie potwierdzające uprawnienie wydane przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie i Krośnieńska Karta Miejska
3. Opiekun towarzyszący w podróży niepełnosprawnego dziecka, w dni wolne od nauki szkolnej
Wymagany dokument: dokument stwierdzający fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności dziecka oraz miejsce zamieszkania w Krośnie - Krośnieńska Karta Miejska
4. Dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na trasie z domu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz ich opiekun, jeżeli droga z domu do przedszkola przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna oraz zaświadczenie dla opiekuna - Krośnieńska Karta Miejska
5. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległości z domu do szkoły przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta Krosna - Krośnieńska Karta Miejska
6. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległość z domu do szkoły przekracza 4 km - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta Krosna - Krośnieńska Karta Miejska
7. Dzieci młodzież niepełnosprawna, objęta kształceniem specjalnym, od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do 25 roku życia i ich opiekun w trakcie przejazdu z domu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, poradni psychologicznej - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, wydana przez przedszkole, szkołę lub ośrodek, do którego dziecko uczęszcza oraz zaświadczenie dla opiekuna - Krośnieńska Karta Miejska
 
Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna* do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd na obszarze miasta Krosna:
1. Renciści i emeryci
Wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania w Krośnie
2. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna oraz wraz z potwierdzeniem zamieszkania w Krośnie
 
Uprawnienia do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd na obszarze miasta Krosna:
1. Dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w krośnieńskich przedszkolach oraz uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej - nie dłużej niż do  22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna
* - Przez mieszkańców miasta Krosna rozumie się osoby mieszkające w Krośnie. Dokumentem potwierdzającym fakt zamieszkania na terenie miasta Krosna jest kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, za okres roku poprzedzającego rok w którym składany jest wniosek o wydanie Krośnieńskiej Karty Miejskiej wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.

Komunikaty

  • 29 kwietnia 2019

    Informacja o kursowaniu MKS w okresie 1-03.05.2019 r.

  • 18 kwietnia 2019

    W ostatnich dniach na zajezdni MKS Krosno przy ul. Fredry 1A pojawiło się 8 nowych autobusów marki AUTOSAN typ M12LF „SANCITY 10LF”.

  • 08 marca 2019

    W ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” zostały zakupione przez Gminę Miasto Krosno trzy stacjonarne automaty do sprzedaży biletów MKS Krosno.

Sonda

Brak ankiet
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl