Uprawnienia do ulg

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na całym obszarze działania MKS Sp. z o.o. w Krośnie:
1. Posłowie na Sejm i Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej
wymagany dokument: legitymacja wydana przez parlament
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi
wymagany dokument: książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego
3. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do "I" grupy inwalidzkiej
wymagany dokument: oświadczenie inwalidy - wskazanie przez osobę uprawnioną
 4. Dzieci w wieku do lat 4
wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka
5. Osoby niewidome i ociemniałe
wymagany dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: "04-O", "O", "§ 26 pkt 1 lit. h" lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
6. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych
wymagany dokument: legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
7. Osoby, które ukończyły 70 lat życia, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
wymagany dokument: dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania i wiek pasażera - Krośnieńska Karta Miejska
8. Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych
wymagany dokument: decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
9. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
wymagany dokument: decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

10. Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej: a) mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, b) kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, będący mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe

wymagany dokument: legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub legitymacja: "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska
 
Uprawnienia do korzystania z ceny ulgowej w opłacie za przejazd na całym obszarze działania MKS Sp. z o.o. w Krośnie:
1. Kombatanci
wymagany dokument: zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
2. Studenci szkół wyższych (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich)
wymagany dokument: aktualna legitymacja studencka
3. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka
4. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie imiennych biletów miesięcznych
wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna

5. Renciści i emeryci, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe

wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska
 
Uprawnienia do korzystania z ulgi samorządowej w opłacie za przejazd na całym obszarze działania MKS Sp. z o.o. w Krośnie:
1. Funkcjonariusze: straży granicznej, celni, policji i żandarmerii podczas czynności służbowych  - na podstawie biletów jednorazowych
wymagany dokument: legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych
2. Przewodnicy lub opiekunowie osób niewidomych, ociemniałych i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  - na podstawie biletów jednorazowych

wymagany dokument: dokument osoby niewidomej stwierdzający niezdolność do pracy, inwalidztwo lub niepełnosprawność z powodu stanu narządów wzroku albo wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do "I" grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub mające ustalony znaczny stopień niepełnosprawności

wymagany dokument: wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

 

Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna* do przejazdów bezpłatnych na obszarze miasta Krosna:
1. Przewodniczący rad dzielnic oraz przewodniczący zarządów osiedli i dzielnic
Wymagany dokument: legitymacja służbowa  
2. Uczestnicy zajęć reintegracji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie
Wymagany dokument: zaświadczenie potwierdzające uprawnienie wydane przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie i Krośnieńska Karta Miejska
3. Opiekun towarzyszący w podróży niepełnosprawnego dziecka, w dni wolne od nauki szkolnej
Wymagany dokument: dokument stwierdzający fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności dziecka oraz miejsce zamieszkania w Krośnie - Krośnieńska Karta Miejska
4. Dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na trasie z domu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz ich opiekun, jeżeli droga z domu do przedszkola przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna oraz zaświadczenie dla opiekuna - Krośnieńska Karta Miejska
5. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległości z domu do szkoły przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta Krosna - Krośnieńska Karta Miejska
6. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległość z domu do szkoły przekracza 4 km - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta Krosna - Krośnieńska Karta Miejska
7. Dzieci młodzież niepełnosprawna, objęta kształceniem specjalnym, od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do 25 roku życia i ich opiekun w trakcie przejazdu z domu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, poradni psychologicznej - w dni nauki szkolnej
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, wydana przez przedszkole, szkołę lub ośrodek, do którego dziecko uczęszcza oraz zaświadczenie dla opiekuna - Krośnieńska Karta Miejska
 
Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna* do korzystania z ceny ulgowej w opłacie za przejazd na obszarze miasta Krosna:
1. Renciści i emeryci
Wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania w Krośnie
2. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna oraz wraz z potwierdzeniem zamieszkania w Krośnie
 
Uprawnienia do korzystania z ceny ulgowej w opłacie za przejazd na obszarze miasta Krosna:
1. Dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w krośnieńskich przedszkolach oraz uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej - nie dłużej niż do  22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna
 
Uprawnienia mieszkańców gmin, z którymi Gmina Miasto Krosno zawarła porozumienia międzygminne, do przejazdów bezpłatnych w obszarze gminy uprawnionego mieszkańca:
1. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej
 Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Gminy - Krośnieńska Karta Miejska
2. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległość z domu do szkoły przekracza 4 km - w dni nauki szkolnej
 Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Gminy - Krośnieńska Karta Miejska
* - Przez mieszkańców miasta Krosna rozumie się osoby mieszkające w Krośnie. Dokumentem potwierdzającym fakt zamieszkania na terenie miasta Krosna jest kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, za okres roku poprzedzającego rok w którym składany jest wniosek o wydanie Krośnieńskiej Karty Miejskiej wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.